diensten

Over civiele cassatie wordt het volgende opgemerkt:

De termijn waarbinnen tegen een arrest of beschikking van het Gerechtshof cassatie kan worden ingesteld bedraagt in de meeste gevallen drie maanden te rekenen vanaf de dag van de uitspraak. Deze termijn bedraagt 8 weken wanneer het arrest een kortgedingprocedure betreft. Succesvol cassatieberoep tegen een uitspraak van het Gerechtshof waarin zuiver feitelijke kwesties worden beslist, is meestal niet mogelijk.
Klik voor enkele uitspraken van de Hoge Raad waarin Rob als cassatieadvocaat betrokken was op de volgende links:

Uitspraak 1 : Verzoek tot wijziging of nihilstelling kinderalimentatie na van toepassingverklaring schuldsaneringsregeling.

Uitspraak 2 : Arbeidsrecht. Uitleg grondslag vordering. Is de loonvordering, behalve op de CAO, ook gebaseerd op art. 7:629 lid 1 BW?

Uitspraak 3 : Personen- en familierecht. Onderbewindstelling, art. 1:431 BW. Bevoegdheid appelrechter om ambtshalve de bewindvoerder te ontslaan wegens gewichtige redenen

Uitspraak 4 : Huurrecht woonruimte. Europees recht. Contractuele boete wegens illegale onderverhuur.

Uitspraak 5 : Appartementsrecht. Verzekeringsuitkering voor brandschade aan gebouw dat in appartementsrechten is gesplitst. Valt de uitkering in goederenrechtelijke gemeenschap van appartementseigenaren?

Uitspraak 6 : Procesrecht, erfrecht. Rechtsopvolging hangende eerste aanleg. Erfopvolging zonder betekening en schorsing. Beneficiaire aanvaarding nalatenschap.

Uitspraak 7 : Personen- en familierecht. Kinderalimentatie. Invloed schulden op draagkracht.

Rob beschikt over een grote mate van kennis en ervaring met betrekking tot de hieronder staande rechtsgebieden.

Meer informatie inzake mijn registratie conform artikel 35b, eerste lid, van de Regeling op de advocatuur vindt u hier.